Nieuwsbrief Windpark IJsselwind Zutphen, november 2022

Provinciale Staten stelt inpassingsplan Windpark IJsselwind vast

Misschien heeft u het al gelezen, het inpassingsplan voor Windpark IJsselwind is op 16 november 2022 vastgesteld door Provinciale Staten van de provincie Gelderland. Hiermee maakt de provincie de bouw van de drie windturbines mogelijk. Het is van 24 november tot 5 januari 2023 mogelijk beroep in te stellen tegen het besluit bij de Raad van State. Meer informatie over het besluit en over de beroepsprocedure vindt u op de website van de provincie Gelderland.

Geluidshinder

Tijdens de bespreking in Provinciale Staten werd via moties (formeel verzoek of oproep) extra aandacht geschonken aan geluidshinder. Dit is door direct omwonenden van het projectgebied aangekaart. In een motie die aangenomen werd, werd opgeroepen om aan te dringen bij de initiatiefnemers op zo min mogelijk geluidsoverlast en aan te sluiten bij de geluidsnorm 45 dB Lden en 39 dB Lnight. Deze norm is een aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie. In het inpassingsplan is nu een maximale jaargemiddelde geluidsnorm van 47 dBLden en als nachtnorm 41 dBLnight vastgelegd.

Ook komt er op basis van een motie een evaluatie met een geluidsbelevingsonderzoek onder bewoners in het projectgebied. Dit onderzoek moet 2 jaar nadat de windturbines draaien plaatsvinden. Op basis van de evaluatie kan dan worden gekeken of er aanpassingen nodig of mogelijk zijn.

Aandacht voor zorgen van inwoners

We beseffen dat er zorgen leven in de omgeving. We blijven ons inspannen om die, waar mogelijk, weg te nemen. Samen met omwonenden en andere belanghebbenden blijven we via de omgevingsadviesraad en waar nodig via één op één gesprekken contact houden.

Vragen

Voor vragen kunt u terecht bij Sjoukje Rikkerink (s.rikkerink@wrij.nl) of Otto Hettinga van IJsselwind (otto@ijsselwind.nl).

Windpark IJsselwind

Waterschap Rijn en IJssel en burgerinitiatief IJsselwind willen drie windturbines realiseren langs het Twentekanaal ter hoogte van bedrijventerrein De Mars in Zutphen en Eefde West. Eén turbine is van Waterschap Rijn en IJssel en twee van IJsselwind. We gaan uit van een rotordiameter tussen 120 en 138 meter en een maximale hoogte van 187,5 meter. We nemen met deze windturbines onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als het gaat om klimaatverandering.

De provincie Gelderland is bevoegd gezag en daarmee het aanspreekpunt voor de ruimtelijke procedure. Lees hier meer over op www.gelderland.nl/windparkijsselwind.

www.wrij.nl/windparkijsselwind